Thông báo: Đám ma cụ Đinh Thị Tụ
Cáo Phó Cụ ĐInh Thị Tụ
Cáo Phó Cụ ĐInh Thị Tụ
Con Cháu Chắt họ Thân Bắc Nghè, Cụ ĐInh Thị Tụ vì tuổi cao sức yếu đã từ trần tại tư gia ấp đồng Trai Xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dướng vào lúc 12h 30 phút ngày 12 tháng 8 năm 2016 nhằm ngày 10 tháng 7 nhâm thân
Tang lễ cụ đã được cử hành long trọng và đưa cụ an nghỉ tại nghĩa trang Làng 14 xã Định Hiệp Huyện Dầu Tiếng Tỉnh Bình Dương
Xin kính báo con cháu biết
 
Ngày viết: 2016-08-21 - Ngày sửa: 2016-08-21 - Người viết: thân văn hoàng
 THÂN GIA TRANG